Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu uchylona

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uchylił zaskarżoną decyzję.

Wprowadzane do obrotu herbatki z liści i kwiatostanów konopi siewnej (Cannabis Sativa L.) firmy India Cosmetics and Food Distribution Poland sp. z o.o. są w pełni legalnie sprzedawane. 

 

DECYZJA
Na podstawie przepisów: art. 12 ust. 2 pkt 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 195); art. 138 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735, z późn. zm.), art. 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2470 z dnia
20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz. Urz. UE L
351 z 30.12.2017, s. 72), art. 1, art. 3 ust. 2 lit. a ppkt iv, art. 4 ust. 1, ust. 2, art. 6 ust. 1, ust. 2,
art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283 z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 258/97
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. Urz.
UE L nr 327 z 2015 r. str.1 z późn. zm.), art. 121 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.), art. 2, art. 7 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie
bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 2002 r. str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. WE L 31
z 01.02.2002 r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6,
str. 463), art. 138 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych
przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz
zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin,
zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE)
nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014,
(UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009
oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE,
oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE)
nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG,
96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (Dz. Urz. UE. L nr 95
str. 1 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez India Cosmetics And Food Distribution Poland
spółka z o. o. ul. Św. Marcin 80/82 lok. 355, 61-809 Poznań, zastępowana przez adw.
Przemysława Lis-Markiewicza, od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu znak HŻ.NP.9020.144.2022 z dnia 03.02.2022 r.,
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uchyla zaskarżoną decyzję
w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji